Repasované autodíly přímo od zdroje
basket 0

0 Kč

V košíku zatím nic nemáte

Reklamační řád a postup reklamace

Pro správné vytvoření reklamace prosím vyplňte tento dokument online a odešlete vytištěný společně s reklamovaným produktem.

Adresa pro doručování reklamací: REMANTE GROUP s.r.o., Na Starém břehu 7, 746 01 Opava

 

1) Potřebujete-li pomoct se založením reklamace, kontaktujte nás na telefonu +420 731 447 502 nebo emailové adrese: info@autonorma.cz.

2) Pro ověření stavu reklamace nás můžete kontaktovat na stejném čísle nebo na čísle uvedené v potvrzení o přijetí reklamace.

3) Reklamaci založíte jednoduše online na tomto odkaze.

 


Reklamační řád

Tento reklamační řád je určen pro osobu spotřebitele (maloobchod).

Ustanovení pro velkoobchod (tj. vztah mezi naší společností a fyzickou či právnickou osobou, která uzavírá smlouvu v rámci vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti či při samostatném výkonu svého povolání) nejsou zákonem ani tímto reklamačním řádem definována.

 

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a služeb poskytovaných naší společností

 

REMANTE GROUP s.r.o.,
se sídlem Na Starém břehu 2756/7,
746 01 Opava,
IČ:02617862,
DIČ: CZ02617862        

 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 65075

 

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

-      má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

-      je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

-      vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zbožív souladu s článkem 6 Všeobecných obchodních podmínek.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době.Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

 

2. Jaká je záruční doba?

U nepoužitého zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba. U použitého (repasovaného) zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží.

 

3. Jaká jsou Vaše práva z vady služeb?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že díl nemá při převzetí Vámi vadu, kterou jsme měli dle smlouvy opravit.

O případné vaděnás informujte bez zbytečného odkladu poté, kdy máte možnost zařízení prohlédnout, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Nejpozději lze vadu reklamovat do šesti měsíců od převzetí opraveného dílu.

 

4. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zboží používáno zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebopřiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

U použitého zboží máte nárok pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených zákonem).

V případě vady služby máte nárok na bezplatnou opravu. Nelze-li vadu odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny opravy.

 

5. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

-      jste o vadě před převzetím věci věděli;

-      jste vadu sami způsobili;

-      uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

-      opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

-      vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním, neodbornou manipulací, porušením ochranných plomb či pečetí.  Bližší určení naleznete v příslušných Sortimentních podmínkách.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

 

6. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je na webovém rozhraní uvedena jako osoba určená k opravě) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

-      pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. 

-      reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši doručovací adresu.

Při zasílání zabaltezboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. 

 

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 15. 6. 2015.